Obecné informace

Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost Roche (dále jen společnost) všem autorům, kteří vytvořili vždy v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví, popř. přicházejí s unikátní inovací.

Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie. Společnost chce podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty ve zlepšení kvality jejich života, a rovněž poukázat na inovativní potenciál České republiky v oblasti zdravotnictví. Společnost Roche chce podpořit vizionáře, inovátory a start-up projekty a motivovat je k cílenému a smysluplnému vývoji.

V roce 2024 je jedna z cen udílena i Iniciativou Zdravotnictví 2030+, která si klade za cíl přípravu, diskusi a prosazení systémových změn směrem k udržitelnosti českého zdravotnictví. Stejně jako v ostatních soutěžních oblastech chce i Iniciativa podpořit všechny, kdo mají odvahu ke změnám, dívají se do budoucna a usilují o co nejefektivnější využití zdrojů českého veřejného zdravotního pojištění.

Časový harmonogram projektu

Květen
2024

Přihlášení projektů1. 5. 2024

Červenec
2024

Uzávěrka přihlášených projektů

15. 7. 2024

Srpen
2024

Evaluace projektů31. 8. 2024

Září
2024

Finální setkání Advisory boardu

Prosinec 2024

Slavnostní vyhlášení vítězů

Advisory Board

Hodnotící porota je složena ze dvou týmů hodnotitelů a má třináct členů – renomovaných odborníků působících dlouhodobě ve oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, IT, obchodu a marketingu.  Funkční období poroty je tříleté s tím, že opakované členství v komisi je možné pouze se souhlasem samotného porotce a zřizovatele.

 

Celý Advisory Board

Soutěžní oblast

Soutěž je vyhlášena pro obor DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ s důrazem na následující kategorie:

1

Nápad / idea / prototyp

 • Projekty podporující, resp. zaměřené na rozhraní zdravotnicko-sociální či péče o chronicky nemocné
 • Podpora prevence a screeningu závažných či civilizačních onemocnění
 • Personalizace medicíny v širším slova smyslu
2

Fungující, resp. existující řešení

max. jeden rok po uvedení na trh

 • Projekty podporující, resp. zaměřené na rozhraní zdravotnicko-sociální či péče o chronicky nemocné
 • Podpora prevence a screeningu závažných či civilizačních onemocnění
 • Personalizace medicíny v širším slova smyslu
3

Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.

Specifikace kategorie
Reálná řešení pro využití stávajících datových zdrojů (veřejné zdroje, data veřejných či soukromých institucí, apod.). Řešení by mělo být využitelné pro podporu personalizovaného přístupu k terapii a zdraví, pro vyhodnocování nových zdravotnických technologií (např. HTA), vzdělávání, pojišťovnictví, integrované péči či telemedicíny a jejich implementaci do zdravotnických systémů, případně propojení s nadnárodními datovými strukturami.

 • Projekty podporující, resp. zaměřené na rozhraní zdravotnicko-sociální či péče o chronicky nemocné
 • Podpora prevence a screeningu závažných či civilizačních onemocnění
 • Personalizace medicíny v širším slova smyslu

Parametry

 • a) Prokazatelná a reálná využitelnost v systému českého zdravotnictví
 • b) Na vyžádání poroty doložit přínosy adekvátním způsobem

Soutěžní oblast

Soutěž je vyhlášena pro obor ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ s důrazem na následující kategorii:

1

2

3

4

Efektivní zdravotnictví pod záštitou Iniciativy Zdravotnictví 2030+

Specifikace kategorie
Zahrnuje studie a návrhy technických, organizačních opatření či legislativní koncepty s potenciálem pro zvýšení efektivity zdravotnictví a využití prostředků veřejného zdravotního pojištění, z pohledu systému (případně pacientů a pečujících osob), dostupnosti a kvality poskytování zdravotních služeb/zboží.

Oblasti zaměření

 • Souvislosti zdravotního a sociálního zabezpečení
 • Zlepšení kvality, dostupnosti, nebo efektivity poskytování zdravotních služeb
  • Věcně (pro konkrétní oblast léčení)
  • Regionálně, nebo na úrovni ČR
  • Na úrovni konkrétního poskytovatele
 • Institucionální zabezpečení systému a vymezení motivací, odpovědnosti a kompetencí
 • Definice prostoru pro přímé platby za služby
 • Modely řízené péče
 • Struktura a role pojistného
 • Uplatnění digitalizace
 • Optimalizace cesty pacienta systémem
 • Optimalizace personálních a finančních zdrojů

Doplňkové parametry hodnocení:

 • Věcnost
 • Udržitelnost
 • Nákladová dilemata
 • Deinstitucionalizace/podpora komunit

Cena a její výše

Czech DIGI@MED Award vyhlašuje tři ceny v celkové výši 400 000 Kč.

400 000 Kč

Celková výše cen

 

100 000 Kč

Maximální částka pro udělení ceny

 

Přihlásit projekt do soutěže

Společnost Roche v dalších letech upřesní výši dotace pro daný kalendářní rok.

Přihlašování do soutěže je elektronické prostřednictvím internetové aplikace na www.digimedaward.cz. Součástí přihlášky musí být čestné prohlášení o zdroji financování inovativního počinu, který je přihlašován do soutěže, a případná zahraniční paralela či inspirace projektu. Finanční částka je předávána formou bezhotovostního převodu na účet laureáta ceny. Cena může být i ve formě nefinančního plnění (pobyt ve výzkumném centru v zahraničí apod.). Pokud cenu získá autorský kolektiv, cena se uděluje prvnímu autorovi práce, který současně rozhoduje o jejím rozdělení mezi další členy autorského kolektivu.

Pokud práci přihlásí jiný než první autor, je potřeba, aby hlavní autor k tomuto kroku poskytl zplnomocnění.

Společnost Roche v podporuje první tři kategorie částkou 300 000 Kč v roce 2024.
Iniciativa Zdravotnictví 2030+ podporuje čtvrtou kategorii částkou 100 000Kč v roce 2024.

Proces hodnocení

Hodnocení bude dvoukolové.

Porota může určit pro první kolo mechanismus posuzování, kdy každý člen poroty bude hodnotit všechny přihlášené práce, nebo bude určen zpravodaj pro okruh prací zabývajících se určitou oblastí inovací (viz např. oblasti). Rozhodují členové poroty, každá práce je hodnocena podle tří kritérií, porotci každou práci hodnotí z pohledu těchto tří kritérií na škále 1–5, kdy 1 znamená nejlepší hodnocení. Součet individuálních hodnocení jednotlivých porotců je podkladem pro druhé jednání hodnotitelské komise.

Po prvním kole má porota právo si vyžádat doplnění podkladů o opatření či inovaci či návštěvu na místě provozu. Porota ve druhém kole rozhodne na základě výsledků prvního kola a po případném doplnění informací o počtu vítězů a cen, případně o jejich pořadí, a o výši přidělené částky.

Pro účely konečného rozhodnutí se porota schází na zasedání po vyhodnocení dodaných individuálních hodnocení. Konečné rozhodnutí se přijímá a výsledky individuálního hodnocení se potvrzují na zasedání, kdy je na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů poroty. Porota rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy poroty. V případě účasti menší, než jakou představuje nadpoloviční většina všech členů poroty, je možné hlasování realizovat per rollam.

Komise může na zasedání rozhodnout o přesunu přihlášené práce do jiné kategorie.

Konečné hlasování v porotě probíhá tajnou nebo veřejnou volbou, přičemž o způsobu hlasování rozhodne porota na počátku zasedání. Je možné i hlasování aklamací. Porota má právo si přizvat poradce, který ovšem nemá hlasovací právo.

Přihlašování projektů

V roce 2024 se budou hodnotit inovativní počiny publikované nebo realizované v roce 2023 a publikované nebo realizované do vyhlášení soutěže 1. května roku 2024.

Soutěž o prestižní ceny za rok 2023 vyhlašuje společnost v roce 2024 nejpozději do 1. 5. 2024 v odborném zdravotnickém tisku, na webové stránce soutěže a v jiných médiích určených pro zdravotnictví. V dalších ročnících soutěže může být termín vyhlašování změněn.

Soutěžit mohou ty fyzické osoby, které doloží, že práce vznikla z větší části, tj. z více než 50 %, na území České republiky či byla vytvořena s více než 50% podílem občana České republiky.

Pokud má práce více autorů, musí hlavní autor písemně doložit souhlas všech spoluautorů s přihlášením do soutěže.

V případě, že práci navrhne někdo jiný než hlavní autor, je nutné přiložit jeho písemný souhlas.

Termíny

Uzávěrka pro přihlášení prací bude zveřejněna na
webových stránkách www.digimedaward.cz

Vyhlášení výsledků proběhne do tří měsíců od uzávěrky soutěže.
Vítězné práce budou vyhlášeny na slavnostním odevzdávání cen.

Závěrečná ustanovení

Pokud bude přihlášena a hodnocena práce z pracoviště některého z členů poroty, tento člen se nebude podílet na hodnocení této práce. Porota si v některých případech (podle typu inovace) vyhrazuje právo navštívit pracoviště na místě, kde je inovace uplatněna (site visit).

Cena je předávána předsedou poroty a zástupcem společnosti Roche Česká republika s.r.o. slavnostním způsobem.
Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či rozdělit, případně v dalším roce modifikovat podmínky soutěže.

Aktualizace stanov k soutěži Czech DIGI@MED Award proběhla 10. 1. 2024.